اخبار
title

گزارش تصویری از اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی و صنعتی فرنارام وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

۳ دی ۱۴۰۱
گزارش تصویری از اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی و صنعتی فرنارام وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی و صنعتی فرنارام وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار به روایت تصویر

?پارس ساختار نماد تلاش و ایستایی